Cobertura temporal posto Responsable da Unidade de Vías e Obras mediante comisión de servizos

Cobertura temporal posto Responsable da Unidade de Vías e Obras mediante comisión de servizos

Anuncio convocatoria provisión do posto de Responsable da Unidade de Vías e Obras, do Departamento de Obras e Servizos Básicos, mediante a súa cobertura en comisión de servizos por un/unha funcionario/a de carreira en activo do Concello de Fene pertencente á Escala de Administración Xeral ou Especial, e ao grupo de clasificación C2, ao abeiro do art. 96 da LEPGA, mentres non se proceda á provisión definitiva do posto.

Descargas