Proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

Proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

Anuncio do tribunal do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de peón/peoa de recollida de lixo, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, incluída na oferta de emprego público do ano 2019

Convócase ás persoas aspirantes que non teñan acreditado estar en posesión ou en condicións de obter o nivel de coñecemento do galego requirido nas bases específicas (CELGA 1) á realización da proba oral de coñecemento da lingua galega, que se celebrará o día 19.05.2023, ás 10 h, na sala de comisións do Concello de Fene

Convócase ás persoas aspirantes exentas de realizar o exame de galego así como as que superen a dita proba á realización do segundo exercicio da fase de oposición (cuestionario tipo test), que se celebrará o día 25.05.2023, ás 10 h, no salón de Plenos do Concello de Fene. 

Descargas
Ligazóns