Normativa municipal

Ordenanza tráfico

Ordenanza fiscal xeral de recadación

Ordenanza fiscal nº 1

Ordenanza fiscal nº 1reguladora da taxa por apertura de zanxas, calicatas en terreos de uso público, asi como calquera remoción de pavimento ou beirarrúas na vía pública

Ordenanza fiscal nº 2

Ordenanza fiscal nº2 reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais así como pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer.

Ordenanza fiscal nº 3

Reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais polas empresas explotadoras de servizos de suministros que afecten a xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza.

Ordenanza fiscal nº 4

Ordenanza fiscal nº4 reguladora da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local polas entradas de vehículos a través de beirarrúas, e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

Ordenanza fiscal nº 5

Ordenanza fiscal nº5 reguladora da taxa pola ocupación de subsolo, solo e espazo aéreo en superficies de uso público local

Ordenanza fiscal nº 6

Ordenanza fiscal nº6 reguladora da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público pola ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materias de construción, valos, puntais, estadas e outras instalacións análogas.

Ordenanza fiscal nº 7

Ordenanza fiscal nº7 reguladora da taxa pola subministración de auga

Ordenanza fiscal nº 8

Ordenanza fiscal nº8 reguladora da taxa polo servizo de axuda no fogar

Ordenanza fiscal nº 9

Ordenanza fiscal nº9 reguladora da taxa pola retirada de vehículos da vía pública e depósito dos mesmos e inmobilización dos estacionados antirregulamentariamente sen perturbar gravemente a circulación.

Ordenanza fiscal nº 10

Ordenanza nº10 reguladora da taxa pola corta de masas arbóreas e da protección de árbores e prantas no termo municipal. Fundamento legal

Ordenanza fiscal nº 11

Reguladora do prezo público por utilizacións privativas constituídas pola emisión de publicidade na emisora municipal

Ordenanza fiscal nº 12

Ordenanza fiscal nº12 reguladora da taxa polo outorgamento das licencias urbanísticas

Ordenanza fiscal nº 13

Ordenanza fiscal nº13 reguladora da taxa polos documentos que expidan ou de que entendan a administración ou as autoridades municipais, a instancia de parte

Ordenanza fiscal nº 14

Ordenanza fiscal nº14 reguladora da taxa polo outorgamento das licenzas ou autorizacións administrativas de autotaxis e demais vehículos de aluguer

Ordenanza fiscal nº 15

Ordenanza fiscal nº15 reguladora da taxa polo outorgamento das licenzas de apertura de establecementos fundamento legal

Ordenanza fiscal nº 16

Ordenanza fiscal nº16 reguladora da taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal

Ordenanza fiscal nº 17

Ordenanza fiscal nº17 reguladora da taxa polo servizo de saneamento

Ordenanza fiscal nº 18

Ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos

Ordenanza fiscal nº 19

Ordenanza fiscal nº 19 reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectores e estacións de bombeo das augas residuais verquidas á rede de saneamento municipal

Ordenanza fiscal nº 21

Ordenanza fiscal nº21 reguladora do outorgamento da taxa por expedición de licenza de primeira utilización ou ocupación de edificios. Fundamento legal

Ordenanza fiscal nº 22

ORDENANZA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERRAZAS DE USO PÚBLICO POR MESAS E CADEIRAS, TRIBUNAS, TABLADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA

Ordenanza fiscal nº 23

Ordenanza fiscal nº 23, reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica

Ordenanza fiscal nº 24

Ordenanza fiscal nº24, reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras.

Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora do imposto municipal sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Ordenanza fiscal nº 26

Ordenanza 26 reguladora do imposto sobre actividades económicas

Ordenanza fiscal nº 27

Ordenanza fiscal nº 27, reguladora do imposto sobre bens inmobles

Ordenanza fiscal nº 28

Ordenanza fiscal nº28 reguladora da taxa pola utilización de edificios e instalacións municipais

Ordenanza fiscal nº 30

Ordenanza fiscal nº30 taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública

Ordenanza Xeral de Subvencións Concello de Fene