Selección de Persoal

03-03-2023

Anuncio valoración provisional fase de concurso prazas conserxe promoción interna

28-02-2023

Anuncio resultado final do proceso selectivo oficial sepultureiro/a

Anuncio resultado da terceira proba da fase de oposición e proposta de resolución do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de oficial sepultureiro/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público extraordinaria de estabilización de emprego temporal do ano 2020.
27-02-2023

Anuncio número 2 do tribunal do de selección lista aspirantes praza técnico/a xestión, funcionario/a interino/a, para o departamento de xestión económica do Concello de Fene, mediante oposición libre.

27-02-2023

Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura vacante de bibliotecario/a

27-02-2023

Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

21-02-2023

Anuncio do tribunal lista de aspirantes Técnico/a de Xestión

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para nomeamentos como funcionario/a interino/a en postos/prazas de Técnico de Xestión do Departamento de Xestión Económica, relativo á convocatoria do primeiro exercizo.
20-02-2023

Anuncio de nomeamento funcionario interino conserxe

Anuncio nomeamento funcionario interino da subescala de servizos especiais da escala de administración especial (subgrupo AP, denominación Persoal de información-subalterno/a), por substitución de funcionario de carreira, ata a súa reincorporación ao posto de traballo.
20-02-2023

Anuncio resolución de alegacións e convocatoria do 3º exercizo oposición oficial sepultureiro/a

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial sepultureiro/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público extraordinaria de estabilización de emprego temporal do ano 2020. Resolución de alegacións presentadas á segunda proba da fase de oposición e convocatoria da proba tipo práctico (3º exercicio da fase de oposición). 
17-02-2023

Lista definitiva persoas admitidas e excluídas para o posto/praza de Técnico/a de Xestión Económica.

14-02-2023

Lista definitiva prazas de conserxe quenda promoción interna