Selección de Persoal

30-07-2021

Nomeamento funcionarios/as interinos/as e contratación laboral temporal administrativos/as

Anuncio nomeamento de dous funcionarios/as interinos/as e dunha contratación laboral temporal administrativos/as.
29-07-2021

Anuncio contestación de alegacións e requirimiento de documentación no proceso selectivo funcionario/a interino enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Anuncio contestación de alegacións e requirimiento de documentación proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a, de postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, da Escala de Administración Especial, subescala técnica superior, grupo A, subgrupo A1
27-07-2021

Anuncio nomeamento contratación laboral temporal peón de xardíns

Nomeamento de persoal laboral temporal como peón de xardíns, baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade, a xornada completa, con data de inicio da súa sinatura e ata a cobertura definitiva do posto co código 06.03.00.02 da RPT e requirimento de documentación.  
27-07-2021

Anuncio aprobación lista de candidatos e contratación PEL 2021

Anuncio aprobación da lista de candidatos/as e contratación no proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal a xornada completa de 7 peóns, 1 auxiliar de biblioteca e 1 oficial albanel, por un período de 5 meses, no marco do Programa de Integración Laboral subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña. PEL 2021. 
27-07-2021

Anuncio aprobación lista de candidatos e contratación APROL 2021

Anuncio lista de persoas aprobadas e contratación no marco do proceso selectivo para a contratación de persoal temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal. Programa APROL RURAL 2021.
23-07-2021

Anuncio corrección de erros e lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Anuncio corrección de erros e lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo para a contratación de 7 peóns/as e 1 auxiliar administrativo/a de biblioteca como persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021 da Deputación da Coruña, mediante o sistema de concurso de méritos.
23-07-2021

Primeira acta do tribunal do proceso selectivo contratación técnico/a de administración xeral

Primeira acta do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, incluída na oferta de emprego público do ano 2018
23-07-2021

Resultado da fase de oposición proceso selectivo APROL RURAL 2021

Resultado da fase de oposición no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal (programa APROL RURAL 2021)
21-07-2021

Lista definitiva de admitidos/excluídos proceso selectivo peóns/as xardiñeiros/as APROL RURAL 2021

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal (programa APROL RURAL 2021) e convocatoria aos/ás aspirantes para a realización da proba práctica e da proba de galego.
20-07-2021

Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio aprobación da lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de administrativo/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente, conforme ao proceso convocado por Resolución da Alcaldía núm. 673/2021, do 09.06.2021.