Selección de Persoal

20-07-2021

Rectificación de erros RA aprobación lista definitiva de admitidos/excluídos lista administrativo

Anuncio rectificación de erros na resolución da alcaldía núm. 815/2021 de aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C; subgrupo C1; escala Administración Xeral; subescala Administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
20-07-2021

Corrección de erros lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso selectivo técnico da administración xeral

Rectificación de erros da lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as para o proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de Técnico/a de Administración Xeral, no marco da Oferta de Emprego Público do ano 2018. 
20-07-2021

Lista definitiva admitidos e excluidos proceso selectivo técnico/a de administración xeral

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral, no marco da Oferta de Emprego Público do ano 2018. 
19-07-2021

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as contratación peóns/as xardineiros/as APROL RURAL 2021

Anuncio de aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación temporal de 2 peóns/as de xardiñeiro/a a xornada completa e cunha duración de 9 meses para a obra/servizo obxecto da solicitude de Traballos de mantemento forestal. Programa APROL RURAL 202.
17-07-2021

Aprobación lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio aprobación lista de persoas que superaron o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomemento como funcionario/a interino/a administrativo/a e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente mediante o sistema de concurso.
15-07-2021

Baremación proba de galego e listaxe provisional de aspirantes proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Baremación da proba oral de galego realizada aos/ás aspirantes que non acreditaron os coñecementos en lingua galega correspondentes ás prazas ás que optan (peón/a e auxiliar de biblioteca) e listaxe provisional de aspirantes que superaron o proceso selectivo para a contratación de sete peóns/a e un/ha auxiliar de biblioteca no marco do programa de Integración Laboral da Deputación PEL REACTIVA 2021.
15-07-2021

Baremación fase de concurso proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Primeira acta do tribunal do proceso selectivo para a contratación de 7 peóns/as e 1 auxiliar administrativo/a de biblioteca como persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021 da Deputación da Coruña, mediante o sistema de concurso de méritos.
14-07-2021

Cualificacións primeira fase de oposicións lista enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Cualificacións da primeira fase de oposicións no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a, de postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos.
14-07-2021

Anuncio nomeamento de funcionario interino peón de obras (substitución transitoria)

Nomeamento de funcionario interino praza de peón de obras, para a substitución transitoria por vacacións e permisos, dende a data de toma de posesión ata o 08.09.2021, dun funcionario de carreira adscrito ao posto co código 06.01.00.147 da RPT.
14-07-2021

Bases Aprol Rural 2021

Bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral temporal de dous traballadores/as (peóns/as xardiñeiro/a) mediante oposición para a realización da obra ou servizo denominado "Traballos de mantemento forestal", financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade (Aprol Rural 2021).