Convocatorias

24-05-2017 -

Recurso reposición proceso selectivo SAF

Publicada o decreto 551 do 23/05/2017 relativo ao recurso de reposición interposto no proceso selectivo SAF.
Estimándose dito recurso  de xeito que se inclúe na lista definitiva de admitidos ó proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a auxiliar de axuda no fogar.
 
24-05-2017 -

Lista provisional admitidos arquitéctos/a técnicos

Publicado o decreto 544 do 23/05/2017 polo que se aproba a lista provisional de admitídos/as no proceso de selección ao posto de arquitecto/a técnico/a mediante o sistema de concurso oposición-libre.
Outórgase un prazo de 5 días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación presentada.
24-05-2017 -

Lista de aspirantes a chofer condutor

Publicada o decreto 529 do 23/05/2017 pola que se aproba a lista de aspirantes a chofer condutor.
Os aspirantes contidos na dita lista solo poderán ser nomeados cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade.
A lista de aspirantes terá vixencia ata o 31 de decembro de 2019. Non obstante, a dita lista quedará anulada automaticamente se antes da finalización da súa vixencia se convoca un novo proceso selectivo e se aproba unha nova
lista de aspirantes.
18-05-2017 -

Convocatoria da provisión en comisión de servizos dun posto de policía local

Publicado no BOP do 18 de maio a convocatoria da provisión en comisión de servizos dun posto de policía local.
10-05-2017 -

Publicada a acta nº 5 do proceso selectivo dos aspirantes a chofer condutor

ACTA NÚM. 5 DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACION DUNHA LISTA DE ASPIRANTES A FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE PRAZAS DE CHOFER CONDUTOR.
28-04-2017 -

Resultado do exercicio práctico para a creación dunha listaxe para praza de chofer condutor interina e data da proba oral de galego

Acta núm. 4 do Tribunal de selección.
28-04-2017 -

Calificacións proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Acta da comisión avaliadora do 28 de abril de 2017.
27-04-2017 -

Trámite de audiencia proceso selectivo de auxiliar de axuda no fogar

Resolución de alcaldía núm. 402/2017.
27-04-2017 -

Nomeamento de dous peóns interinos

Resolución de alcaldía núm. 456/2017.
27-04-2017 -

Nomeamento de auxiliar administrativa interina

Resolución de alcaldía núm. 455/2017.