Xestións municipais

Compensación de débedas

As débedas a favor da Facenda Municipal que se atopen en fase de xestión recadatoria, tanto voluntaria como executiva, poderán extinguirse total ou parcialmente por compensación cos créditos recoñecidos (aprobados) polo Concello a favor do debedor.

Devolución de ingresos

O artigo 31 da Lei Xeral Tributaria establece que a Administración tributaria devolverá as cantidades que procedan dacordo co previsto na normativa de cada tributo.

Recursos administrativos relativos a tributos municipais e restantes ingresos de dereito público

Contra os actos ditados polo Concello en vía de xestión dos seus tributos propios e dos seus restantes ingresos de Dereito Público, poderá interpoñerse o recurso de reposición previsto no artigo 14 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

Concertos fiscais e bonificacións

Os clubs e entidades deportivas federadas con domicilio en Fene que utilicen os Pavillóns Polideportivos do Ramo e San Valentín así como a piscina municipal de Centieiras ou o campo de Fútbol municipal dos Pinares, pagarán as tarifas establecidas no artigo 6.1.1: sempre e cando se trate de usos para a práctica deportiva para os que están federados.

Solicitude gradación taxas actividades deportivas e culturais

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais e pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer.

Solicitude Visitas Museo do Humor

A Concellería de Cultura e Deportes do Concello de Fene convida aos colexios, entidades sociais e veciños e veciñas a descubrir este museo, concebido na actualidade coma un importante recurso ao servizo do ocio cultural e educativo.

Cambio de domicilio no permiso de condución e circulación

A sinatura dun convenio de colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico permite a cidadanía de Fene xestionar o cambio de domicilio no permiso de condución e circulación, no propio Concello.

Obxectos perdidos

Que fago se atopo un obxecto perdido en Fene?
Que fago se quero recuperar un obxecto depositado nas Oficinas da Policía Local?

Alta no Padrón Municipal de Habitantes

A alta no Padrón Municipal de Habitantes é a tramitación necesaria para a inscrición no Padrón Municipal de Habitantes de Fene.

Certificacións de empadroamento colectivo

Certificación que acredita todas as persoas inscritas nun domicilio tal e como consta na actualiade no Padrón de Municipal de Habitantes de Fene.

Certificacións de empadroamento individual

Certificación que acredita todas as persoas inscritas nun domicilio tal e como consta na actualiade no Padrón de Municipal de Habitantes de Fene.

Modificación de datos no Padrón Municipal de Habitantes

Modificación dos datos referidos a nome, documento identificativo, data ou lugar de nacimiento e nivel de estudios, nacionalidade que aparecen recollidos no Padrón Municipal de Habitantes de Fene.

Cambio de enderezo no Padrón Municipal de Habitantes

Este trámite vai dirixido a aquelas persoas inscritas que queren actualizar os seus datos por cambio de domicilio dentro do mesmo municipio.

Volante de empadroamento colectivo

Xustificante do empadroamento de todas as persoas dun enderezo tal e como consta na actualidade no Padrón Municipal de Habitantes de Fene.

Volante de empadroamento individual

Xustificante do empadroamento dunha ou diversas persoas nun enderezo tal e como consta na actualidade no Padrón Municipal de Habitantes de Fene.

Altas, baixas e modificacións censais

O contribuínte poderá solicitar a alta, a baixa, ou a modificación dos datos dos padróns municipais das taxas pola recollida de lixo, pola prestación de servizos no cemiterio municipal, e por entradas de vehículos a través de beirarúas (pasaxes permanentes).

Declaración para a liquidación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana (plusvalía- IIVTNU)

O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana é un tributo directo que grava o incremento de valor que experimenten ditos terreos e se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da propiedade dos terreos por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.

Domiciliación bancaria

A solicitude de orde de domiciliación bancaria é a tramitación necesaria para realizar o cobro dos impostos e das taxas municipais a través da conta de banco ou caixa.

Presentación aval bancario

Toda persoa física ou xurídica que deba constituir un aval bancario ante o Concello de Fene deberá presentalo no Rexistro Xeral do Concello.

Solicitude gradación taxas

As ordenanzas fiscais das taxas pola recollida do lixo, polo servizo de saneamento e pola subministración de auga recollen a posibilidade de graduar as tarifas establecidas nas mesmas

Solicitude Parque Educación Viaria

As actividades van dirixidas a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos (educación infantil e primaria) e consisten nunha sesión teórica de introdución á seguridade viaria e nunha sesión práctica de percorrido polo circuíto.

Solicitude Servizo Asistencia no Fogar

Trátase dunha das prestacións básicas dos Servizos Sociais de Atención Primaria e utilizada como un instrumento de intervención social e/ou un recurso social para a cobertura de determinadas necesidades sociais.

Solicitude Xantar na Casa

Poderán solicitar este servizo nos servizos sociais do concello concello todas as persoas que, cumprindo os requisitos, estean empadroadas e sexan residentes en Fene, concello no que está implantado o servizo de Xantar na Casa.

Solicitude tarxetas estacionamento e accesibilidade

Corresponde ao concello de Fene a concesión das tarxetas de accesibilidade e ou estacionamento para todos/as os/as veciños/as deste concello, empadroados e con residencia efectiva no mesmo.

Celebración do matrimonio civil

En primeiro lugar débese reservar día, hora e sitio para a celebración do matrimonio. Para iso, hai que  reservar a data e posteriormente rexistrar toda a documentación, segundo modelos aquí achegados, no Rexistro Xeral.

Solicitude locais de ensaio

Novo servizo da Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) a disposición dos grupos de Fene para ensaiar.

Carné xove euro 30

No departamento de Xuventude do Concello de Fene pódese solicitar esta tarxeta europea que permite ó seu posuidor acceder a certos servizos e establecementos a un prezo máis axeitado.